preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
UPUTE ZA KORIŠTENJE KNJIŽNICE ZA VRIJEME EPIDEMIOLOŠKIH MJERA

U knjižnici OŠ Stjepana Bencekovića dopušteno je posuđivanje knjiga bez korištenja čitaonice. Učenici za pomoć mogu zatražiti knjižničarku, učiteljicu razredne nastave ili učiteljicu hrvatskog jezika. Učenici se ne smiju samostalno kretati knjižnicom i posuđivati knjige. Pri ulasku u knjižnicu potrebno je dezinficirati ruke, držati odstojanje od 1,5 metara te ako je moguće, nositi masku. Posuđene knjige učenici vraćaju i odlažu na pult u knjižnici. 
 
Knjižničarka je dostupna učenicima u knjižnici u određeno vrijeme za pojedini razred. Pogledajte raspored po razredima.
Kućni red škole

Na temelju odredbi Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («Narodne novine» broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12 , 86/12, 94/13, 152/14 i 07/17) i članka 174. Statuta Osnovne škole Stjepana Bencekovića (u daljem tekstu: Škola), nakon provedene rasprave na Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja te Vijeću učenika, Školski odbor na 37. sjednici održanoj 30. siječnja 2017. godine donio je :

 

 

K U Ć N I   R E D

OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se kućni red Osnovne škole Stjepana Bencekovića (u daljnjem tekst : Škola).

 

Članak 2.

Ovaj Pravilnik odnosi se na sve osobe za vrijeme njihova boravka u Školi.

 

Članak 3.

S odredbama ovoga Pravilnika razrednici su dužni upoznati učenike i njihove roditelje.

 

BORAVAK U PROSTORU ŠKOLE

 

Članak 4.

Učenici, radnici Škole te druge osobe mogu boraviti u prostoru Škole samo tijekom radnog vremena Škole, osim u slučajevima organiziranih aktivnosti, kao i u izvanrednim slučajevima, o čemu odlučuje ravnatelj Škole.

 

Članak 5.

U prostoru Škole zabranjeno je:

 • pušenje

 • nošenje oružja

 • pisanje po zidovima i inventaru Škole

 • bacanje otpadaka izvan koševa za otpatke, bacanje i ljepljenje žvakaćih guma i sl.

 • unošenje i konzumiranje alkohola i narkotičnih sredstava

 • unošenje sredstava, opreme i uređaja koji mogu izazvati požar i eksploziju

 • igranje igara na sreću i sve vrste kartanja

 • unošenje tiskovina nepoćudnog sadržaja.

 

Učenici bez odobrenja ravnatelja ne smiju u Školu dovoditi strane osobe. Svim osobama zabranjeno je dovoditi životinje u prostorije i okoliš Škole.

 

Članak 6.

Dužnost je radnika, učenika i drugih osoba koje borave u Školi skrbiti se o imovini Škole prema načelu dobroga gospodara.

 

Članak 7.

Radnici Škole moraju se racionalno koristiti sredstvima Škole koja su im stavljena na raspolaganje.

 

Članak 8.

Svaki uočeni kvar na instalacijama električne struje, plina ili vodovoda, grijanja ili drugi kvar radnici i učenici obvezni su prijaviti dežurnom učitelju ili tajniku.

 

Članak 9.

Radnici i učenici Škole dužni su se kulturno odnositi prema roditeljima i drugim osobama koje borave u Školi.

 

Članak 10.

Nakon isteka radnog vremena, radnici su dužni uredno pospremiti radne materijale, zatvoriti prozore, isključiti električne aparate i zaključati radne prostorije.

 

RADNO VRIJEME

 

Članak 11.

Radno vrijeme Škole je od 6,00 do 20:00 sati.

 

Članak 12.

Radnici su dužni dolaziti na posao i odlaziti s posla prema rasporedu radnog vremena.

Način evidencije nazočnosti na radu određuje ravnatelj.

 

Članak 13.

Roditelji mogu razgovarati s učiteljima Škole u vrijeme primanja roditelja ili u vrijeme koje odredi razrednik, odnosno predmetni učitelj.

 

 

Članak 14.

Učitelj ne smije za vrijeme nastave slati učenika izvan prostora Škole ili ga kažnjavati udaljavanjem iz učionice.

 

 

UČENICI

 

Članak 14.

Učenici mogu boraviti u Školi u vrijeme koje je određeno za nastavu i ostale oblike odgojno-obrazovnog rada.

Učenik je dužan doći u Školu najkasnije 10 minuta prije početka nastave, a napustiti Školu najkasnije 15 minuta nakon završetka školskih obveza.

 

Članak 15.

Učenik je dužan:

- kulturno se ponašati za vrijeme boravka u Školi i izvan nje

- održavati čiste i uredne prostore Škole

- dolaziti uredan u Školu

- nakon dolaska u Školu odjevne predmete i osobne stvari odložiti na mjesto određeno za tu namjenu

- mirno pričekati predmetnog učitelja ispred učionice prije početka nastave

- prigodom ulaska učitelja ili drugog radnika Škole u razred ustati, osim ako učitelj ne odredi drukčije i, uz dopuštenje učitelja, sjesti

- uljudno se odnositi prema učiteljima i drugim radnicima Škole.

 

Članak 16.

Na znak za početak nastave učenici su obvezni biti ipred učionice.

Svaki učenik ima svoje mjesto rada, koje može promijeniti samo uz dopuštenje razrednika.

U kabinet učenici ulaze zajedno s učiteljem.

 

Članak 17.

Učenici koji su zakasnili na nastavu, trebaju tiho ući u učionicu i ispričaati se učitelju.

 

Članak 18.

Tijekom nastave učenici ne smiju razgovarati, šaptati, dovikivati se, prepirati i šetati po razredu.

 

Članak 19.

Učenik ne smije koristiti mobitel i druge elektroničke i slične naprave, osim u odgojno-obrazovne svrhe,odnosno kad učitelj tako odredi.

Članak 20.

Učenici ne smiju bez dopuštenja ulaziti u zbornicu, ured ravnatelja i tajnika.

Ako trebaju učitelja, s njim mogu razgovarati u hodniku ili u pedagoškoj sobi.

 

Članak 21.

Učenici imaju pravo na veliki odmor i male odmore između nastavnih sati. Mali odmor traje pet minuta te postoje dva velika odmora od deset minuta, jedan poslijed drugoga, a drugi poslije trećega sta u jutarnjoj smjeni. U poslijepodnevnoj smjeni veliki odmor je nakon drugoga sata i traje 15 minuta.

Za vrijeme malih odmora učenici ne smiju napuštati zgradu, a za vrijeme velikog odmora mogu boraviti u okolišu Škole.

 

Članak 22.

Na odlasku iz učionice učenici moraju ponijeti svoje stvari.

Škola nije odgovorna za nestanak stvari i novaca učenika za vrijeme njihova boravka u Školi.

 

Članak 23.

U razrednom odjelu tjedno se određuju dva redara.

Redari:

 • pripremaju učionicu za nastavu, brišu ploču i donose prema potrebi nastavna sredstva i pomagala

 • izvješćuju dežurnog učitelja o nenazočnosti učitelja na nastavi

 • prijavljuju učiteljima početkom svakog nastavnog sata nenazočne učenike

 • izvješćuju o nađenim predmetima učitelja, a predmete (knjige, bilježnice, olovke, odjeću, nakit i sl. ) odnose u tajništvo škole

 • nakon završetka nastave posljednji napuštaju učionicu uz prethodnu provjeru ispravnosti učionice, oštećenja zidova, klupa, stolica i ostaloga inventara te o uočenim oštećenjime izvješćuju dežurnog učitelja, tajnika ili domara škole.

 

Članak 24.

Za vrijeme odmora učenici se nalaze na hodniku. Redari provjetravaju učionicu i održavaju red na hodniku i u sanitarnim prostorima.

Svakog učenika koji se ne pridržava reda, redari su ovlašteni prijaviti dežurnom učitelju.

 

 

 

Članak 25.

Redare iz članka 24. ovoga Pravilnika određuje razrednik prema abecednom redu.

 

Članak 26.

Knjige posuđene u knjižnici učenik je obvezan čuvati i neoštećene pravodobno vratiti.

 

Članak 27.

Učenici su odgovorni za štetu koju učine na imovini Škole prema općim propisima obveznog prava.

 

DEŽURSTVA

 

Članak 28.

U Školi za vrijeme rada dežuraju radnici Škole i učenici.

Raspored dežurstva radnika utvrđuje se na način koji odredi Učiteljsko vijeće.

Na dežurstvo se raspoređuju učenici od 5. do 8. razreda i to po dva učenika.

Razrednik i pedagog upoznaju učenika o obvezi dežurstva.

Učenik dežura na glavnom ulazu u Školu, pomaže dežurnom učitelju u blagovaonici tijekom jela i pazi na red ispred sanitarnih čvorova.

 

Članak 29.

Dežurni učitelj vodi knjigu dežurstva.

 

KRŠENJE KUĆNOG REDA

 

Članak 30.

Postupanje prema odredbama ovoga Pravilnika sastavni je dio radnih obveza radnika i učenika Škole.

 

Članak 31.

Radnik koji postupi suprotno odredbama ovoga Pravilnika odgovoran je za težu povredu radne obveze.

 

Članak 32.

Učenik koji postupi suprotno odredbama ovoga Pravilnika, odgovoran je prema općim aktima Škole.

Učeniku se za postupanja suprotno odredbama ovog Pravilnika mogu izreći pedagoške mjere sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, odredbama statuta škole i drugim općim aktima Škole.

 

Članak 33.

O slučajevima težih neprihvatljivih ponašanja učenika; diskriminacije, nasilničkog ili neprijateljskog ponašanja ravnatelj Škole dužan je izvijestiti nadležna državna tijela.

 

Članak 34.

Osobu koja za vrijeme boravka u Školi krši unutarnji red, dežurni radnik, učitelj ili ravnatelj udaljit će iz prostora Škole.

U slučaju da osoba iz stavka 1. ovog članka ne želi napustiti prostor Škole dežurni radnik, učitelj ili ravnatelj zatražit će pomoć policijskog službenika.

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 35.

Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči dana 30.01.2017. godine, a stupio je na snagu 06.02.2017. godine

 

Članak 36.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o kućnom redu od 19.12.2008. godine.

 

KLASA: 003-05/17-01/01

URBROJ: 251-175/17-01

U Horvatima, 30.01.2017.

 

 

Predsjednica Školskog odbora:                                                                                                     Ravnateljica Škole:

 

________________________                                                                                               _______________________

Tatjana Bračun Haddad,                                                                                       prof. Branka Smolković Cerovski, mag.prim.educ.

TražilicaKalendar
« Prosinac 2020 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani događaji


VRIJEME

 

 
Brojač posjeta
Ispis statistike od 27. 12. 2012.

Ukupno: 173678
Ovaj mjesec: 180
Ovaj tjedan: 215
Danas: 27
preskoči na navigaciju